Christmas is Coming......   / Mae’r Nadolig yn nesáu

Bydd pob Meddygfa ynghau dros y  penwythnosau gŵyl banc

Os byddwch angen cymorth meddygol brys yng Ngogledd Cymru y tu allan i oriau arferol eich Meddygfa dros y Nadolig a’rFlwyddyn Newydd 

 • 6.30pm Dydd Iau, 24 Rhagfyr i  8.00 am Dydd Mawrth, 29 Rhagfyr  neu
 • 6.30pm Dydd Iau, 31 Rhagfyr i  8.00 am Dydd Llun, 4 Ionawr

Ffoniwch eich Gwasanaeth Meddyg Teulu  Tu Allan i Oriau lleol ar: 0300 123 55 66 

Os ydych yn derbyn meddyginiaethau gan eich Meddyg Teulu trwy ail bresgripsiwn, rhaid sicrhau 

eich bod yn gofyn amdanynt o leiaf wythnos cyn y gwyliau a bod gennych ddigon ar gyfer cyfnod y gwyliau.

All GP Surgeries will be closed over the bank holiday weekends

If you need to access urgent medical help in North Wales outside normal GP Surgery hours over Christmas and the New Year between 

 • 6.30pm Thursday, 24th December to 8.00am  Tuesday, 29th December  or
 • 6.30pm Thursday, 31 December to 8.00am  Monday, 4th January 

Call your Local GP Out of Hours Service on:  0300 123 55 66 

If you receive repeat prescription medicines from your doctor, please request these at least one week prior to the holiday to. Ensure that your supplies last over the holiday period. 

 

Gwasanaethau Fferyllfa

I gael manylion pellach am oriau agor eich Fferyllfa dros Ŵyl y Banc, gallwch gysylltu â’ch Fferyllfa leol, Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu trwy'r wefan neu logio ar Wefan y Bwrdd Iechyd

Pharmacy Services

For further details of your pharmacy opening times over the Bank Holiday, please contact your local Pharmacy, NHS Direct Wales on 0845 46 47 or via the website or log on to the Health Board’s Website

 

Gwasanaeth Deintyddol Brys Tu Allan i Oriau Gogledd Cymru

Dylai cleifion sydd heb gofrestru â Deintydd Cyffredinol ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Y tu allan i oriau arferol, dylai cleifion sydd wedi cofrestru gyda Deintydd Cyffredinol gysylltu â’u Deintyddfa eu hunain a gwrando ar neges peiriant ateb am fanylion a threfniadau tu allan i oriau

Am restr o’r Clinigau Deintyddol Brys ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu logio ar Wefan y Bwrdd Iechyd

North Wales Out of Hours Emergency Dental Service

Patients who are not registered with a General Dental Practitioner should contact NHS Direct Wales on 0845 46 47.

Outside normal hours, patients who are registered with a General Dental Practitioner should contact their own surgery to listen to an answer phone message for details of out of hours arrangements

For a list of Emergency Dental Clinics phone NHS Direct Wales on 0845 46 47 or log on to the Health Board’s Website

 

Cofiwch Ddewis yn Ddoeth; meddyliwch ble fyddech  chi’n cael y driniaeth orau pe byddech chi’n sâl neu wedi brifo. Y dewis ydy:

 • Hunanofal
 • Meddyg Teulu, Deintydd, Gwasanaeth Tu Allan i Oriau
 • Fferyllydd
 • Galw Iechyd Cymru
 • Uned Mân Anafiadau
 • Adran Achosion Brys (A&E)

Os oes gennych symptomau Coronavirus ffoniwch 119 i archebu prawf

Remember to Choose Well; think about where to get the best treatment should you become unwell or injured, this could be:

 • Self care
 • GP, Dentist, Out of Hours Service
 • Pharmacist 
 • NHS Direct
 • Minor Injuries Unit
 • Emergency Department (A&E)

If you have Coronavirus symptoms phone 119 to book a test

Published: Nov 27, 2020

News and Newsletters

BACK TO MAIN INDEX

© Tree View Designs Ltd 2021